Housing Sweden Group
We are a real estate enterprise based in Sweden specializing in affordable housing with high quality with regards to all aspects of sustainability.
 

Affärsområden

Utveckling av nya hållbara koncept, metoder och material
Den ökande medvetenheten om vikten av att arbeta hållbart leder till att det ständigt kommer fram nya tekniker och material för ekologiskt byggande... 

 

Förädling av råmark

Vi arbetar med förädling och utveckling av råmark
för att skapa attraktiva boenden.
Vi erbjuder ett koncept som omfattar hela byggprocessen från idé till färdigställande...
 

Byggande och förvaltning av bostäder
Vi utvecklar fastigheter genom att bygga bostäder för försäljning och uthyrning. Vår kärnverksamhet är att bygga hyresbostäder med bra kvalitet till låga kostnader för att skapa boende för så många som möjligt... 

Sustainability - Hållbarhet - Kvalitet
Vi tror att kvalitet är starkt kopplad till följande fyra hållbarhetsaspekter:

Social hållbarhet innebär att vi analyserar förutsättningar, har dialoger med boende och tar fram de viktigaste faktorerna via aktuell forskning. Vi utformar bostäder och bostadsområden för ett liv med gemenskap och trygghet som ger goda förutsättningar för jämställdhet och mångfald.

Kulturell hållbarhet innebär att vi arbetar med både professionella kulturutövare och amatörer. Målet är att boende ska kunna utrycka sig och sin identitet samt ta del av andras uttryck i det egna boendet och i den gemensamma utemiljön. Vi vet att god arkitektur ger mervärden under en byggnads hela livslängd. I kulturell hållbarhet ingår också att visa respekt för historien och samhällets byggda årsringar.

Ekologisk hållbarhet innebär att vi analyserar lokalklimat och andra naturliga förutsättningar och planerar och bygger utifrån dessa. Vi ser över förbrukning av el, vatten mm och använder förnybar energi där det går.
Vi använder förnybara material och strävar efter återanvändning samt minimerar transporter. Vi arbetar med naturen istället för emot den. 

Ekonomisk hållbarhet kan ses i en samhällelig nivå, en företagsnivå och en individnivå. Ekonomisk hållbarhet innebär för oss först och främst att vi håller nere produktionskostnaderna, men också att vi lägger omsorg på gestaltning, teknik och material. Vi ser också till den samhällsekonomiska nyttan genom att samnyttja resurser och föra dialoger med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.
 

Kontakta Housing Sweden