Förädling av råmark 

Helhetskoncept

Housing Sweden Group bedriver förädling av råmark till attraktivt boende genom att erbjuda ett helhetskoncept som inkluderar hela byggprocessen från idé till färdigställande. Genom att identifiera, förädla och planera byggbar mark i ett tidigt skede håller vi nere markpriser och skyndar på byggprocessen. Genom våra kunskaper i kommunal planering kan vi hjälpa markägare att göra bedömningar av effektiv markanvändning och föra dialog med kommuner för att ta fram planer till färdiga byggrätter.
 
En av Housing Sweden Groups affärsidéer är att vara tidigt med i värdeökningskedjan på mark och fastighetsförvärv. Vi är själva med i olika planprocesser, projektering och försäljningen av fastigheter för att på så sätt ha en egen kontroll på hela processen. Värdeutvecklingen sker stegvis i takt med att markanvändningen definieras. När detaljplanen är fastställd och bygglov erhållits har det fulla markvärdet uppnåtts. Det största värdeökningsskedet för mark är från råmark till detaljplanerad mark med byggrätt.
 

Kontakta Housing Sweden