Housing Sweden Group Sustainability

Hållbarhetens fyra aspekter

”Ekologisk hållbarhet sätter gränser för hur vi kan använda resurser i ett långsiktigt perspektiv. 
Ekonomisk hållbarhet ger medel att utveckla goda samhällen i ett långsiktigt perspektiv.
Social och Kulturell hållbarhet är målet”

Vi anser att medvetet arbete med hållbarhetens fyra aspekter ger boendekvalitet och kan bidra till en förbättrad livskvalitet.
Vi vet att hållbarhetsfrågorna har blivit ”hygienfrågor” i samhällsplanering och byggande, det vill säga att de som inte lyfter fram att de arbetar med hållbarhet ses inte som trovärdiga och etiska. Vi vet också att marknaden efterfrågar, och snart kommer att kräva, att företag säger sig arbeta hållbart.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att studera och arbeta med hållbarhet i ett bredare perspektiv
och vi förstår att det handlar om systemkunskap:

  • Ekologiska system styr allt liv på jorden
  • Ekonomiska system styr marknader, produktion och handel
  • Sociala system reglerar relationer mellan nationer, religioner, samhällen och individer
  • Kulturella system uttrycker människors syn på världen och varandra, livet och döden, sedvanor och beteenden, lek och konstarter. Hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar, hur vi uttrycker vilka vi är och hur vi tar del av andras uttryck

Dessa fyra system bildar tillsammans ett övergripande system som måste vara i balans för att vår värld ska vara långsiktigt hållbar för mänskligt liv.
Vi kallar detta för hållbarhetens fyra aspekter och vi anser att alla dessa måste beaktas för att planera och bygga livsmiljöer som har en positiv och uppbyggande inverkan på våra samhällen.

Så här arbetar vi med hållbarhet

Social hållbarhet, vi analyserar förutsättningar, har dialoger med boende och tar fram de viktigaste faktorerna via aktuell forskning. Vi utformar bostäder och bostadsområden för ett liv med gemenskap och trygghet som ger goda förutsättningar för jämställdhet och mångfald.
Kulturell hållbarhet, vi arbetar med både professionella kulturutövare och amatörer. Målet är att boende ska kunna utrycka sig och sin identitet samt ta del av andras uttryck i det egna boendet och i den gemensamma utemiljön. Vi vet att god arkitektur ger mervärden under en byggnads hela livslängd. I kulturell hållbarhet ingår också att visa respekt för historien och samhällets byggda årsringar.
Ekologisk hållbarhet, vi analyserar lokalklimat och andra naturliga förutsättningar och planerar och bygger utifrån dessa. Vi ser över förbrukning av el, vatten mm och använder förnybar energi där det går. Vi använder förnybara material och strävar efter återanvändning samt minimerar transporter.
Vi arbetar med naturen istället för emot den. Forskningen inom ekologisk hållbarhet går ständigt framåt och vi håller oss uppdaterade och använder den senaste kunskapen.
Ekonomisk hållbarhet kan ses i en samhällelig nivå, en företagsnivå och en individnivå. I våra projekt kan vi främst påverka de två senaste. Ekonomisk hållbarhet innebär för oss först och främst att vi håller nere produktionskostnaderna, men också att vi lägger omsorg på gestaltning, teknik och material. På så sätt förlängs en byggnads livstid och livscykelkostnaden, lcc, blir låg. Vi ser också till den samhällsekonomiska nyttan genom att samnyttja resurser och föra dialoger med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.

Kontakta Housing Sweden